4 квартал 2012 р.

4 квартал 2012 р.

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. В.О. Голови правлiння Баркаров Юрiй Андрiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 19.02.2013 (дата) Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2012 року 1.

Підписатися на RSS - 4 квартал 2012 р.