4 квартал 2012 р.

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. В.О. Голови правлiння Баркаров Юрiй Андрiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 19.02.2013 (дата) Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2012 року 1. Загальні відомості 1.1 Повне найменування емітента Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" 1.2 Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05905591 1.4 Місцезнаходження емітента 49051, Днiпропетровськ, Журналiстiв 1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента /0562/346623 /0562/346623 1.6 Електронна поштова адреса емітента zorya@zorya.dp.ua 2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.03.2013 2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці zorya.dp.ua в мережі Інтернет 04.03.2013 (адреса сторінки) (дата) Зміст1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X 2. Основні відомості про випущені акції X 3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період) 4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента 5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент X 6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 7. Інформація про господарську та фінансову діяльність а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X в) інформація про собівартість реалізованої продукції X 8. Квартальна фінансова звітність емітента X 9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) 10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) 11. Примітки: Пiдприємство з березня 2012 року не займається виробничою дiяльнiстю, тому у звiтi за 4 квартал 2012 р. вiдсутня iнформацiя по собiвартостi продукцiї. 3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб3.1. Повне найменування Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" 3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію ААБ 963653 3.3. Дата державної реєстрації 24.12.2001 3.4. Місцезнаходження 49051, Днiпропетровськ, Журналiстiв 3.5. Статутний капітал (грн.) 24909300.00 3.6. Чисельність працівників (чол.) 29 3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна, 22.21.0 Друкування газет, 22.22.0 Iнша полiграфiчна дiяльнiсть 3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 100.000 3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000 3.10. Органи управління емітента Органи управлiння : - Загальнi збои акцiонерiв - Наглядова рада - Правлiння - Ревiзор Наглядова рада складається з: - Денисюк Наталiя Миколаївна (на розкриття особистої iнформацiї згоди не давала); - Хотенюк Олег Михайлович (на розкриття особистої iнформацiї згоди не давал); - Саєнко Оксана Миколаївна (на розкриття особистої iнформацiї згоди не давала); Правлiння складає з: - Баркаров Юрiй Андрiйович (на розкриття особистої iнформацiї згоди не давал); - Штефан Олена Володимирiвна (на розкриття особистої iнформацiї згоди не давала); - Кравчук Олександр Володимирович (на розкриття особистої iнформацiї згоди не давал); - Гудiй Андрiй Миколаївич (на розкриття особистої iнформацiї згоди не давал); - Гарагуля Анна Володимирiвна (на розкриття особистої iнформацiї згоди не давала). 3.11. Посадові особи емітента В.о.голови правлiння: Баркаров Юрий Андрiйович 10.10.1955 року народження паспорт КО 203577 вiд 16.05.2001р. видан Автозаводським РВ ДМУ УМВС України в Полтавської обл. ИНН 2037117739 заступник голови правлiння Ялова Iрина Iванiвна 08.05.1959 року народження паспорт АМ 175260 вiд 15.01.2001р. видан Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровської обл. ИНН 2167600421 3.12. Засновники емітента Засновником пiдприємства є держава в особi Державного комiтету телебачення та радiомовлення 3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій ПРАТ "Видавництво "Зоря" не приймала участi у створенi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй. 4. Основні відомості про випущені акції (за звітний період)Дата реєстрації випуску акцій 12.11.2010 Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 1054/1/10 Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового Кількість простих іменних акцій (штук) 24909300 Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0 Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0 Форма існування акцій Документарні іменні Номінальна вартість акцій (грн.) 1.00 Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 24909300 Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 0 6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент6.1. Найменування Публiчне Акцiонерне Товариство "Нацiональний депозитарiй України" 6.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 6.4. Місцезнаходження 01001, Київ, вул.Б.Грiнченка, 3 6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ №581322 6.6. Дата видачі ліцензії 19.09.2006 6.7. Міжміський код та телефон не має 6.8. Факс не має 6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку 6.10. Опис не має 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності За 4 квартал 2012 року надано послуг та виконано робiт на 2144 тис.грн. 8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. № з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 Інформація про собівартість реалізованої продукції № з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 1 2 3 0 0 0.00 Квартальна фінансова звітність КОДИ Дата(рік, місяць, число) 31.12.2012 Підприємство за ЄДРПОУ 05905591 Територія за КОАТУУ 1210137200 Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230 Орган державного управління за КОДУ 1104 Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20 Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума Адреса 49051 Днiпропетровськ Журналiстiв Середня кількість працівників 33 Баланс на 31.12.2012 Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду I. Необоротні активи Нематеріальні активи: - залишкова вартість 010 747 747 - первісна вартість 011 1047 1047 - накопичена амортизація 012 300 300 Незавершені капітальні інвестиції 020 162 162 Основні засоби: - залишкова вартість 030 12210 10822 - первісна вартість 031 43459 33918 - знос 032 31249 23096 Довгострокові біологічні активи: - справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 - первісна вартість 036 0 0 - накопичена амортизація 037 0 0 Довгострокові фінансові інвестиції: - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0 - інші фінансові інвестиції 045 0 0 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 Відстрочені податкові активи 060 0 0 Гудвіл 065 0 0 Інші необоротні активи 070 0 0 Гудвіл при консолідації 075 0 0 Усього за розділом I 080 13119 11731 II. Оборотні активи Запаси: Виробничі запаси 100 6421 5678 Поточні біологічні активи 110 0 0 Незавершене виробництво 120 140 220 Готова продукція 130 1080 1496 Товари 140 123 124 Векселі одержані 150 1560 1560 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: - чиста реалізаційна вартість 160 1169 981 - первісна вартість 161 1219 1031 - резерв сумнівних боргів 162 (50) (50) Дебіторська заборгованість за рахунками: - за бюджетом 170 284 0 - за виданими авансами 180 0 141 - з нарахованих доходів 190 0 0 - із внутрішніх розрахунків 200 0 0 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 17 0 Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 Грошові кошти та їх еквіваленти: - в національній валюті 230 495 49 - у т.ч. в касі 231 4 5 - в іноземній валюті 240 1 1 Інші оборотні активи 250 354 188 Усього за розділом II 260 11644 10438 III. Витрати майбутніх періодів 270 14 14 IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 Баланс 280 24777 22183 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду I. Власний капітал Статутний капітал 300 24909 24909 Пайовий капітал 310 0 0 Додатковий вкладений капітал 320 107 107 Інший додатковий капітал 330 0 0 Резервний капітал 340 0 0 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -14854 -16372 Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) Накопичена курсова різниця 375 0 0 Усього за розділом I 380 10162 8644 Частка меншості 385 0 0 II. Забезпечення наступних виплат та платежів Забезпечення виплат персоналу 400 174 30 Інші забезпечення 410 0 0 Сума страхових резервів 415 0 0 Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 Цільове фінансування 420 0 0 Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0 Усього за розділом II 430 174 30 ІІІ. Довгострокові зобов’язання Довгострокові кредити банків 440 320 167 Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 Відстрочені податкові зобов’язання 460 163 163 Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 Усього за розділом III 480 483 330 ІV. Поточні зобов’язання Короткострокові кредити банків 500 0 0 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0 Векселі видані 520 0 0 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 10261 11389 Поточні зобов’язання за розрахунками: - з одержаних авансів 540 1221 32 - з бюджетом 550 208 307 - з позабюджетних платежів 560 0 0 - зі страхування 570 715 7 - з оплати праці 580 174 19 - з учасниками 590 0 0 - із внутрішніх розрахунків 600 0 0 Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0 Інші поточні зобов'язання 610 1379 1425 Усього за розділом IV 620 13958 13179 V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 Баланс 640 24777 22183 Примітки не має Керівник Баркаров Ю.А. Головний бухгалтер Штефан О.В. Звіт про фінансові результати за квартал року I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Стаття Код рядка За звітний період За попередній період Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3894 11516 Податок на додану вартість 015 779 1780 Акцизний збір 020 0 0 025 0 0 Інші вирахування з доходу 030 0 0 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 3115 9736 Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 3099 17485 Валовий прибуток: - прибуток 050 16 0 - збиток 055 0 7749 Інші операційні доходи 060 1548 4359 У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0 Адміністративні витрати 070 2242 1313 Витрати на збут 080 48 113 Інші операційні витрати 090 691 1716 У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0 Фінансові результати від операційної діяльності: - прибуток 100 0 0 - збиток 105 1417 6532 Доход від участі в капіталі 110 0 0 Інші фінансові доходи 120 0 31 Інші доходи 130 216 0 Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0 Фінансові витрати 140 101 11 Втрати від участі в капіталі 150 0 0 Інші витрати 160 216 0 Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: - прибуток 170 0 0 - збиток 175 1518 6512 У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0 У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0 Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 46 Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 Фінансові результати від звичайної діяльності: - прибуток 190 0 0 - збиток 195 1518 6558 Надзвичайні: - доходи 200 0 0 - витрати 205 0 0 Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0 Частка меншості 215 0 0 Чистий: - прибуток 220 0 0 - збиток 225 1518 6558 Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період Матеріальні затрати 230 2242 9411 Витрати на оплату праці 240 880 2569 Відрахування на соціальні заходи 250 414 1015 Амортизація 260 1078 5578 Інші операційни витрати 270 1466 2039 Разом 280 6080 20612 III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період Середньорічна кількість простих акцій 300 24909.000 24909.000 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 24909.000 24909.000 Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.06094000 -0.26328000 Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 0.00000000 Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000 Примітки не має Керівник Баркаров Ю.А. Головний бухгалтер Штефан О.В.