Зміна складу правління

Титульний аркуш Повідомлення Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. В.О. Голови правлiння Ю.А. Баркаров (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 14.11.2012 (дата) Особлива інформація емітента 1. Загальні відомості 1.1 Повне найменування емітента Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" 1.2 Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05905591 1.4 Місцезнаходження емітента 49051, Днiпропетровськ, Журналiстiв, 7 1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента /0562/ 346623 /0562/346623 1.6 Електронна поштова адреса емітента zorya@zorya.dp.ua 2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 14.11.2012 (дата) 2.2. Повідомлення 220 Вiдомостi НКЦПРФ 16.11.2012 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 2.3. Повідомлення розміщено на сторінці zorya.dp.ua в мережі Інтернет 19.11.2012 (адреса сторінки) (дата) Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) 1 2 3 4 5 6 14.11.2012 звільнено склад правлiння Ялова Iрина Iванiвна 0.000 Зміст інформації: Згiдно рiшення єдиного акцiонера товариства на пiдставi наказу №71-к вiд 14.11.2012р. 14.11.2012 призначено склад правлiння Баркаров Юрiй Андрiйович 0.000 Зміст інформації: Прийнято згiдно рiшення єдиного акцiонера товариства на пдставi наказу № 71-к вiд 14.11.2012 р. 14.11.2012 призначено склад правлiння Штефан Олена Володимирiвна 0.000 Зміст інформації: Прийнято згiдно рiшення єдиного акцiонера товариства на пдставi наказу № 71-к вiд 14.11.2012 р. 14.11.2012 призначено Склад правлiння Кравчук Олександр Володимирович 0.000 Зміст інформації: Прийнято згiдно рiшення єдиного акцiонера товариства на пдставi наказу № 71-к вiд 14.11.2012 р. 14.11.2012 призначено Склад правлiння Гудiй Андрiй Миколайович 0.000 Зміст інформації: Прийнято згiдно рiшення єдиного акцiонера товариства на пдставi наказу № 71-к вiд 14.11.2012 р. 14.11.2012 призначено Склад правлiння Гарагуля Анна Володимирiвна 0.000 Зміст інформації: Прийнято згiдно рiшення єдиного акцiонера товариства на пдставi наказу № 71-к вiд 14.11.2012 р.