Зміна ревізора


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.


Голова правлiння       Баркаров Юрiй Андрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 09.02.2018
(дата)Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне Акцiонерне Товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
49051, м. Днiпро, вул. Журналiстiв, буд.7
4. Код за ЄДРПОУ
05905591
5. Міжміський код та телефон, факс
0562 346626
6. Електронна поштова адреса
zorya@zorya.dp.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.02.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 30 Вiдомостi НКЦПРФ 13.02.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www. zorya.dp.ua в мережі Інтернет 13.02.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
09.02.2018 звільнено Ревiзор Запольська Алiна Олександрiвна
Зміст інформації:
Рiшенням єдиного акцiонера ПРАТ «Видавництво «Зоря», яке вiдбулось 09 лютого 2018 р., прийнято рiшення протоколом №9/02/18-3 про звiльнення ревiзора Запольську Алiну Олександрiвну Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими акцiями Товариства не володiє.На посадi перебувала з 25.12.2014 р. по 09.02.2018 р.
09.02.2018 призначено Ревiзор Якименко Наталiя Василiвна
Зміст інформації:
Рiшенням єдиного акцiонера ПРАТ «Видавництво «Зоря», яке вiдбулось 09 лютого 2018 р., прийнято рiшення протоколом №9/02/18-3 про призначення ревiзором Якименко Наталiю Василiвну. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими акцiями Товариства не володiє. Посада на попередньому мiсцi роботи: начальник сектору фiнансового планування та внутрiшньої звiтностi фiнансового управлiння Державної iнновацiйної фiнансово-кредитної установи, м. Київ Стаж роботи 10 рокiв
Строк призначення ревiзором - до переобрання.