Зміна наглядової ради

Титульний аркуш Повідомлення Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. в.о. голови правлiння Баркаров Юрiй Андрiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 19.03.2013 (дата) Особлива інформація емітента 1. Загальні відомості 1.1 Повне найменування емітента 1.2 Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05905591 1.4 Місцезнаходження емітента 49051, м. Днiпропетровськ, 7 1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента /0562/34-66-23 /0562/34-66-23 1.6 Електронна поштова адреса емітента zorya.dp.ua 2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 12.03.2013 (дата) 2.2. Повідомлення 49 Вiдомостi НКЦПРФ218 13.03.2013 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 2.3. Повідомлення розміщено на сторінці zorya.dp.ua в мережі Інтернет 19.03.2013 (адреса сторінки) (дата) Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) 1 2 3 4 5 6 02.02.2013 звільнено член наглядової ради Саввiн Сергiй Сергiйович СН 383082 05.12.1996 Шевченковським РУ ГУ МВС України в м. Київi 0 Зміст інформації: Засiданням Наглядової ради Акцiонера ПРАТ «Видавництво «Зоря», яке вiдбулось 05 лютого 2013 р., прийнято рiшення наказом №90-А про припинення члена наглядової ради Саввiна Сергiя Сергiйовича за власним бажанням. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими ацiями Товариства не володiє. 02.02.2013 звільнено Член наглядової ради Маковiй Вiталiй Григорович МО 655716 21.08.2001 Могiльов-Подiльским МРВ УМВС України у Вiнницькiй обл. 0 Зміст інформації: Засiданням Наглядової ради Акцiонера ПРАТ «Видавництво «Зоря», яке вiдбулось 05.02 2013 р., прийнято рiшення наказом №90-А про припинення члена наглядової ради Маковiя Вiталiя Григоровича за власним бажанням. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими ацiями Товариства не володiє. 02.02.2013 призначено Член наглядової ради Хотенюк Олег Михайлович 0 Зміст інформації: Засiданням Наглядової ради Акцiонера ПРАТ «Видавництво «Зоря», яке вiдбулось 05 лютого 2013 р., прийнято рiшення наказом №90-А про призначення члена наглядової ради Хотенюка Олега Михайловича (на розкриття паспортних даних згоди не давав) . Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими ацiями Товариства не володiє. 02.02.2013 призначено Член наглядовой ради Саєнко Оксана Миколаївна 0 Зміст інформації: Засiданням Наглядової ради Акцiонера ПРАТ «Видавництво «Зоря», яке вiдбулось 05 лютого 2013 р., прийнято рiшення наказом №90-А про призначення члена наглядової радиСаєнко Оксану Миколаївну (на розкриття паспортних даних згоди не давав) за власним бажанням. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими ацiями Товариства не володiє. Загальний стаж роботи 15 рокiв, з них керiвницької роботи 14 рокiв. Посада на попередньому мiсцi роботи: заступник головного бухгалтера ВАТ "Полiграфкнига"