Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. в.о. голови правлiння Баркаров Ю.А. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 14.12.2012 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" 1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05905591 1.4. Місцезнаходження емітента Дніпропетровська, Iндустрiальний, 49051, Днiпропетровськ, Журналистiв, 7 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0562346623 0562346623 1.6. Електронна поштова адреса емітента zorya@zorya.dp.ua 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.12.2012 (дата) 2.2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПРФ 218 14.11.2012 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 2.3. Річна інформація розміщена на сторінці zorya.dp.ua в мережі Інтернет 25.10.2012 (адреса сторінки) (дата) Зміст 1. Основні відомості про емітента: а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X б) інформація про державну реєстрацію емітента X в) банки, що обслуговують емітента X г) основні види діяльності X ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств е) інформація про рейтингове агентство є) інформація про органи управління емітента X 2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X 3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 4. Інформація про посадових осіб емітента: а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 6. Інформація про загальні збори акціонерів X 7. Інформація про дивіденди 8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент 9. Відомості про цінні папери емітента: а) інформація про випуски акцій емітента б) інформація про облігації емітент в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом г) інформація про похідні цінні папери ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 10. Опис бізнесу X 11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X в) інформація про зобов'язання емітента X г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів 13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду 14. Інформація про стан корпоративного управління X 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій 16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 20. Основні відомості про ФОН 21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 24. Правила ФОН 25. Річна фінансова звітність X 26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) 27. Аудиторський висновок 28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) 30. Примітки не має 3. Основні відомості про емітента 3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 3.1.1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" 3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПРАТ "Видавництво "Зоря" 3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3.1.4. Поштовий індекс 49051 3.1.5. Область, район Дніпропетровська, Iндустрiальний 3.1.6. Населений пункт Днiпропетровськ 3.1.7. Вулиця, будинок Журналистiв, 7 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 №061475 3.2.2. Дата державної реєстрації 24.12.2001 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 24909300.00 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 24909300.00 3.3. Банки, що обслуговують емітента 3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Фiлiя Днiпропетровське обл.управл.АТ "Державний Ощадний банк України" 3.3.2. МФО банку 305482 3.3.3. Поточний рахунок 260003016600 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті АТ Родовiд Банк 3.3.5. МФО банку 321712 3.3.6. Поточний рахунок 26009066000074 3.4. Основні види діяльності 22.11.0 Видання книг 22.21.0 Друкування газет 22.22.0 Iнша полiграфiчна дiяльнiсть 3.8. Інформація про органи управління емітента Органи управлiння: -Акцiонер -Наглядова рада -Ревiзор 4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" 21661711 03057Україна м. Київ вул. О. Довженка, буд. 3 100.000000000000 Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) не має 0 0 13.12.2012 0 0.000000000000 Усього 100.000000000000 5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці Середня чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 141 ос. Фонд оплати працi - 2573,7 тис.грн 6. Інформація про посадових осіб емітента 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 6.1.1. Посада В.о.голови правлiння 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Хохленко Олександр Володимирович 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ 606298 10.04.1997 Красногвардiйським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровський обл. 6.1.4. Рік народження** 1969 6.1.5. Освіта** вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** даних не має 6.1.8. Опис до суду не притягався, пiд слiдством не перебуває * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. 6.1.1. Посада заступник голови правлiння 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ялова Iрина Iванiвна 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АМ 175260 15.01.2001 Амур-Нижньоднiпровським Рв ДМУ УМВС України в Днiпропетровської обл. 6.1.4. Рік народження** 1959 6.1.5. Освіта** середнь-технiчна 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 4 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Видавництво "Зоря", спецiалiст з питань кадрової роботи 6.1.8. Опис до суду не притягався, пiд слiдством не перебуває * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. 6.1.1. Посада заступник голови правлiння 6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iгнатенко Тетяна Володимирiвна 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи АМ 884659 29.04.2002 Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 6.1.4. Рік народження** 1969 6.1.5. Освіта** вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 8 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Видавництво "Зоря", головний економiст 6.1.8. Опис пiд слiдством не перебуває, до суду не притягався * Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. 7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника не має 0 0 0 0 0.00000000000 0 0 0 0 Усього 24909300 100.00000000000 24909300 0 0 0 * Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. ** Не обов'язково для заповнення. 8. Інформація про загальні збори акціонерів Вид загальних зборів* чергові позачергові X Дата проведення 11.05.2012 Кворум зборів** 0.000000000000 Опис Загальнi збори на час складання звiту не вiдбулися. 12. Опис бізнесу Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) не має Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не має Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій не має Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) З облiкової полiтики видавництва: Встановити принципи, методи та процедури облiкової полiтики з урахуванням вимог Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку: 1. Встановити межу суттєвостi при складаннi фiнансової звiтностi у розмiрi 0,1 тис. грн.. 2. Здiйснювати визнання, облiк та оцiнку основних засобiв вiдповiдно до вимог ПБО 7. Одиницею облiку рахувати окремий об?єкт. Термiн отримання майбутнiх економiчних вигод вiд їх експлуатацiї - бiльше року. Класифiкацiя по групам вiдповiдно до ст. 5 ПБО 7, а з 01 квiтнi вiдповiдно до роздiлу III ст..145 Податкового Кодексу України вiд 02.12.2010р №2755-VI. 3. Вiдносити до iнших необоротних активiв: ? бiблiотечнi фонди; ? малоцiннi необоротнi матерiальнi активи (МНМА). 4. Встановити вартiсну межу для предметiв, якi входять до складу МНМА, у розмiрi 1000 грн (згiдно ст. 5 ПБО 7) 5. Використовувати при нарахування амортизацiї основних засобiв - прямолiнiйний метод. 6. Встановити для малоцiнних необоротних матерiальних активiв та бiблiотечних фондiв метод нарахування амортизацiї у розмiрi 100% їх вартостi у першому мiсяцi використання об?єкту. 7. Здiйснювати визнання, облiк та оцiнку нематерiальних активiв згiдно до вимог ПБО 8. Одиницею облiку рахувати окремий об?єкт нематерiальних активiв. Термiн отримання майбутнiх економiчних вигод вiд їх експлуатацiї - бiльше року. Класифiкацiя по групам згiдно до ст. 5 ПБО 8: ? право користування землею - 20 рокiв ? програмне забезпечення - 4 роки. З 01.04.2011р класифiкацiю по групам та строки експлуатацiї вiдповiдно до роздiлу III ст..145 Податкового Кодексу України вiд 02.12.2010р №2755-VI. 8. Встановити для нематерiальних активiв прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. 9. Прийняти лiквiдацiйну вартiсть необоротних та нематерiальних активiв для нарахування амортизацiї рiвною нулю. 10. Призначити вiдповiдальним за визначення строку отримання економiчних вигод вiд використання основних засобiв головного iнженера Кравчука О.В. з залученням iнших спецiалiстiв. У випадку необхiдностi iм. надано право перегляду термiну отримання економiчних вимог вiд використаннi основних засобiв, iнших необоротних засобiв та необоротних активiв. 11. Встановити, що одиницею запасiв для бухгалтерського облiку рахується кожне найменування виду запасiв: ? виробничi запаси (сировина, основнi та допомiжнi матерiали, комплектуючi вироби та iн.); ? малоцiннi та швидкозношуванi предмети (МШП) ? товари придбанi (отриманi) для продажу. 12. Зарахування запасiв на баланс проводити за їх первiсною вартiстю, визначеною згiдно до вимог ПБО 9. Суму транспортно-заготiвельних витрат узагальнювати на субрахунку 2092 зi щомiсячним розподiлом мiж сумою залишкiв запасiв на кiнець звiтного мiсяця i сумою вибулих запасiв за середнiм вiдсотком. 13. Уцiнку (чи до оцiнку ранiше знижених в цiнi) запасiв, цiна яких знижена на дату балансу, внаслiдок порчi чи витрат очiкуваної економiчної вигоди вiд їх використання проводити за чистою вартiстю реалiзацiї по кожнiй одиницi запасiв, визначеної згiдно вимог до ст. 26 ПБО 9. 14. При випуску запасiв у виробництво застосовувати метод списання ? по собiвартостi перших по часу прибуття запасiв (FIFO), при реалiзацiї ? метод середньозваженої собiвартостi. Аналiтичний облiк проходження товарно-матерiальних цiнностей органiзувати по пiдроздiлах таким чином: ? у бухгалтерiї - у кiлькiсно-сумарному вимiрi; ? на складах - у кiлькiсному вимiрi; ? у цехах i дiльницях ? у кiлькiсному вимiрi. 15. При випуску малоцiнних та швидкозношуваних предметiв в експлуатацiю вартiсть МШП списувати з балансу. З метою запобiгання крадiжок та нестач МШП органiзувати оперативний кiлькiсний облiк по мiсцях експлуатацiї за весь час їх використання. 16. Суму резерву сумнiвної заборгованостi формувати станом на 31 грудня кожного року, виходячи з платоспроможностi окремих (конкретних) дебiторiв. Вiдповiдальним призначить старшого бухгалтером ФЕВ. 17. Облiк зобов?язань (кредиторської заборгованостi) здiйснювати згiдно до вимог ПБО 11. Встановити графiк погашення зобов?язань з податкiв та iнших обов?язкових платежiв. Вiдповiдальним призначити головного бухгалтера. 18. Вiдповiдальним за створення резерву коштiв на забезпечення оплати вiдпусток призначити старшого бухгалтера по зарплатi та начальника вiддiлу кадрiв. 19. Оцiнку ступеню завершеностi операцiй надання послуг здiйснювати шляхом визначення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображати у звiтному перiодi пiсля пiдписання акту наданих послуг. 20. Встановити класифiкацiю доходiв вiд звичайної дiяльностi згiдно до п. 7 ПБО 15. Види дiяльностi пiдприємства визначити Статутом: ? доходи вiд виготовлення продукцiї iз власної сировини рахунок 701 ? доходи вiд продажу покупних товарiв та ТНС рахунок 702 ? доходи вiд реалiзацiї послуг з використанням давальницької сировини, iнших послуг рахунок 703 ? доход вiд реалiзацiї iноземної валюти рахунок 711 ? доход вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв рахунок 712 ? доход вiд оренди активiв рахунок 713 ? iншi доходи рахунок 719 21. Забезпечити формування собiвартостi реалiзованих послуг згiдно до вимог норм ПБО 16. Витрати операцiйної дiяльностi групувати за елементами з застосуванням рахункiв класу 9.Класифiкацiю витрат здiйснювати згiдно з затвердженим перелiком та складом статей калькулювання виробничої собiвартостi послуг та собiвартостi реалiзованих послуг, розроблених фiнансово-економiчним вiддiлом видавництва. Текст аудиторського висновку не має Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання не має Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування не має Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення не має Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень не має Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства не має Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента не має Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів не має Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) не має Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік не має Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається не має Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі не має 13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.) на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 1. Виробничого призначення: 43341.000 42951.000 0.000 0.000 43341.000 42951.000 будівлі та споруди 20103.000 20103.000 0.000 0.000 20103.000 20103.000 машини та обладнання 21076.000 20938.000 0.000 0.000 21076.000 20938.000 транспортні засоби 1397.000 1158.000 0.000 0.000 1397.000 1158.000 інші 765.000 752.000 0.000 0.000 765.000 752.000 2. Невиробничого призначення: 508.000 508.000 0.000 0.000 508.000 508.000 будівлі та споруди 508.000 508.000 0.000 0.000 508.000 508.000 машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Усього 43849.000 43459.000 0.000 0.000 43849.000 43459.000 Опис не має 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента Найменування показника За звітний період За попередній період Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 10162.000 16720.000 Статутний капітал (тис. грн.) 24909.300 24909.300 Скоригований статутний капітал (тис. грн) 24909.300 24909.300 Опис Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить -14747,3тис.грн Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу. 13.3. Інформація про зобов'язання емітента Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення Кредити банку X 0.000 X X у тому числі: Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X у тому числі: за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X за векселями (всього) X 0.000 X X за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X Податкові зобов'язання X 0.000 X X Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X Інші зобов'язання X 0.000 X X Усього зобов'язань X 0.000 X X Опис: ІНФОРМАЦІЯ про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? № з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 1 2011 1 0 2 2010 1 0 3 2009 1 0 Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? Так Ні Реєстраційна комісія X Акціонери X Реєстратор X Депозитарій X Інше (запишіть): не маэ Ні Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? Так Ні Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? Так Ні Підняттям карток X Бюлетенями (таємне голосування) X Підняттям рук X Інше (запишіть): 100% голосiв забезпечено довiренiстю Ні Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? Так Ні Реорганізація X Внесення змін до статуту товариства X Прийняття рішення про зміну типу товариства X Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X Інше (запишіть): позачерговi збори не вiдбувалися Ні Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ Який склад наглядової ради (за наявності)? (осіб) Кількість членів наглядової ради 3 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 Кількість представників держави 0 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 3 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 3 Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0 Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? Так Ні Стратегічного планування X Аудиторський X З питань призначень і винагород X Інвестиційний X Інші (запишіть) не має даних про комiтети в сладi спостережної ради Інші (запишіть) не маэ Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? Так Ні Винагорода є фіксованою сумою X Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X Члени наглядової ради не отримують винагороди X Інше (запишіть) члени спостережної ради не отримують винагороди на пiдприємствi Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? Так Ні Галузеві знання і досвід роботи в галузі X Знання у сфері фінансів і менеджменту X Особисті якості (чесність, відповідальність) X Відсутність конфлікту інтересів X Граничний вік X Відсутні будь-які вимоги X Інше (запишіть): Наглядова рада обiрається акцiонером X Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? Так Ні Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X Інше (запишіть) даних не має Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб. Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0.00 Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління Члени правління (директор) Так Ні Ні Загальний відділ Ні Ні Ні Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Так Ні Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні Секретар правління Ні Ні Так Секретар загальних зборів Ні Ні Ні Секретар наглядової ради Ні Ні Ні Корпоративний секретар Ні Ні Ні Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні Інше(запишіть): не маэ Ні Ні Ні Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Так Ні Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Так Ні Ні Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні Затвердження аудитора Так Ні Ні Ні Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? Так Ні Положення про загальні збори акціонерів X Положення про наглядову раду X Положення про виконавчий орган (правління) X Положення про посадових осіб акціонерного товариства X Положення про ревізійну комісію X Положення про акції акціонерного товариства X Положення про порядок розподілу прибутку X Інше (запишіть): Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Ні Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Ні Так Ні Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Так Ні Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? Так Ні Не проводились взагалі X Менше ніж раз на рік X Раз на рік X Частіше ніж раз на рік X Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? Так Ні Загальні збори акціонерів X Наглядова рада X Правління або директор X Інше (запишіть) Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так З якої причини було змінено аудитора? Так Ні Не задовольняв професійний рівень X Не задовольняли умови договору з аудитором X Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X Інше (запишіть) Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році? Так Ні Ревізійна комісія X Наглядова рада X Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X Стороння компанія або сторонній консультант X Перевірки не проводились X Інше (запишіть) З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? Так Ні З власної ініціативи X За дорученням загальних зборів X За дорученням наглядової ради X За зверненням виконавчого органу X На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X Інше (запишіть) Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років? Так Ні Випуск акцій X Випуск депозитарних розписок X Випуск облігацій X Кредити банків X Фінансування з державного і місцевих бюджетів X Інше (запишіть): не маэ X Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*? Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором Так, плануємо розпочати переговори Так, плануємо розпочати переговори в наступному році Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років Не визначились X Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)? Так Ні Не задовольняв професійний рівень особи X Не задовольняли умови договору з особою X Особу змінено на вимогу: акціонерів X суду X Інше (запишіть) Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Звіт про корпоративне управління* Мета провадження діяльності фінансової установи не має Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. не має Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. не має Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів. не має Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи. не має Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю). не має Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність. не має Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. не має Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. не має Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. не має Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року. не має Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. не має Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі. не має Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року. не має Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. не має Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років. не має Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. не має Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг. не має Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги. не має Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). не має Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду. не має Річна фінансова звітність КОДИ Дата(рік, місяць, число) 31.12.2011 Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" за ЄДРПОУ 05905591 Територія за КОАТУУ 1210137200 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230 Орган державного управління за КОДУ 1104 Вид економічної діяльності Видання книг за КВЕД 22.21.0 Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума Адреса 49051 Днiпропетровськ Журналистiв, 7 Середня кількість працівників 0 Баланс станом на 31.12.2011 Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Необоротні активи Нематеріальні активи: - залишкова вартість 010 747 747 - первісна вартість 011 1047 1047 - накопичена амортизація 012 ( 300 ) ( 300 ) Незавершені капітальні інвестиції 020 159 162 Основні засоби: - залишкова вартість 030 17821 12210 - первісна вартість 031 43849 43459 - знос 032 ( 26028 ) ( 31249 ) Довгострокові біологічні активи: - справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 - первісна вартість 036 0 0 - накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) Довгострокові фінансові інвестиції: - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0 - інші фінансові інвестиції 045 0 0 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 Відстрочені податкові активи 060 0 0 Гудвіл 065 0 0 Інші необоротні активи 070 0 0 Гудвіл при консолідації 075 0 0 Усього за розділом I 080 18727 13119 II. Оборотні активи Виробничі запаси 100 2432 6421 Поточні біологічні активи 110 0 0 Незавершене виробництво 120 190 140 Готова продукція 130 975 1080 Товари 140 100 123 Векселі одержані 150 1560 1560 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: - чиста реалізаційна вартість 160 3562 1169 - первісна вартість 161 4449 1219 - резерв сумнівних боргів 162 ( 887 ) ( 50 ) Дебіторська заборгованість за розрахунками: - за бюджетом 170 24 0 - за виданими авансами 180 18 284 - з нарахованих доходів 190 0 0 - із внутрішніх розрахунків 200 0 0 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 467 17 Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 Грошові кошти та їх еквіваленти: - в національній валюті 230 359 495 - у т.ч. в касі 231 1 4 - в іноземній валюті 240 1 1 Інші оборотні активи 250 143 354 Усього за розділом II 260 9831 11644 III. Витрати майбутніх періодів 270 9 14 IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 Баланс 280 28567 24777 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 I. Власний капітал Статутний капітал 300 24909 24909 Пайовий капітал 310 0 0 Додатковий вкладений капітал 320 0 0 Інший додатковий капітал 330 107 107 Резервний капітал 340 0 0 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -8296 -14854 Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) Накопичена курсова різниця 375 0 0 Усього за розділом I 380 16720 10162 Частка меншості 385 0 0 II. Забезпечення наступних виплат та платежів Забезпечення виплат персоналу 400 163 174 Інші забезпечення 410 0 0 Сума страхових резервів 415 0 0 Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 Цільове фінансування 420 0 0 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0 Усього за розділом II 430 163 174 ІІІ. Довгострокові зобов’язання Довгострокові кредити банків 440 0 0 Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 Відстрочені податкові зобов’язання 460 163 163 Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 Усього за розділом III 480 163 163 ІV. Поточні зобов’язання Короткострокові кредити банків 500 316 320 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0 Векселі видані 520 0 0 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 7602 10261 Поточні зобов’язання за розрахунками: - з одержаних авансів 540 699 1221 - з бюджетом 550 142 208 - з позабюджетних платежів 560 0 0 - зі страхування 570 844 715 - з оплати праці 580 447 174 - з учасниками 590 0 0 - із внутрішніх розрахунків 600 0 0 Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0 Інші поточні зобов'язання 610 1471 1379 Усього за розділом IV 620 11521 14278 V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 Баланс 640 28567 24777 Примітки не має Керівник Баркаров Ю.А. Головний бухгалтер Iгнатенко Т.В. Звіт про фінансові результати за 2011 рік I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Стаття Код рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 11516 17390 Податок на додану вартість 015 1780 2179 Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 025 ( 0 ) ( 0 ) Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 65 ) Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 9736 15146 Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 17485 ) ( 13443 ) Валовий: - прибуток 050 0 1703 - збиток 055 ( 7749 ) ( 0 ) Інші операційні доходи 060 4359 1530 У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0 Адміністративні витрати 070 ( 1313 ) ( 2622 ) Витрати на збут 080 ( 113 ) ( 195 ) Інші операційні витрати 090 ( 1716 ) ( 3277 ) У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 ) Фінансові результати від операційної діяльності: - прибуток 100 0 0 - збиток 105 ( 6532 ) ( 2861 ) Доход від участі в капіталі 110 0 0 Інші фінансові доходи 120 0 0 Інші доходи 130 33 6 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0 Фінансові витрати 140 ( 11 ) ( 106 ) Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) Інші витрати 160 ( 2 ) ( 0 ) Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: - прибуток 170 0 0 - збиток 175 ( 6512 ) ( 2961 ) У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0 У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 ) Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 46 ) ( 35 ) Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 Фінансові результати від звичайної діяльності: - прибуток 190 0 0 - збиток 195 ( 6558 ) ( 2996 ) Надзвичайні: - доходи 200 0 0 - витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) Частка меншості 215 0 0 Чистий: - прибуток 220 0 0 - збиток 225 ( 6558 ) ( 2996 ) Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Матеріальні затрати 230 9411 11027 Витрати на оплату праці 240 2569 2958 Відрахування на соціальні заходи 250 1015 1193 Амортизація 260 5578 1565 Інші операційни витрати 270 2039 2496 Разом 280 20612 19239 III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період 1 2 3 4 Середньорічна кількість простих акцій 300 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0.00000000 0.00000000 Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.26328000 -0.12028000 Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 0.00000000 Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000 Примітки не має Керівник Баркаров Ю.А. Головний бухгалтер Iгнатенко Т.В. Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 0 6512 Погашення векселів одержаних 015 0 0 Покупців і замовників авансів 020 5578 0 Повернення авансів 030 0 0 Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 0 Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0 Отримання субсидій, дотацій 050 0 31 Цільового фінансування 060 11 0 Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 Інші надходження 080 0 0 Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 ( 0 ) ( 5 ) Авансів 095 ( 0 ) ( 0 ) Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 ) Працівникам 105 ( 0 ) ( 0 ) Витрат на відрядження 110 ( 0 ) ( 0 ) Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 0 ) Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 0 ) ( 0 ) Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 0 ) ( 0 ) Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 0 ) ( 0 ) Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) Інші витрачання 145 ( 0 ) ( 0 ) Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 0 0 Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 0 0 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: - фінансових інвестицій 180 0 0 - необоротних активів 190 0 0 - майнових комплексів 200 0 0 Отримані: - відсотки 210 0 0 - дивіденди 220 0 0 Інші надходження 230 0 0 Придбання: - фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) - необоротних активів 250 ( 0 ) ( 0 ) - майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0 Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0 III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0 Отримані позики 320 0 0 Інші надходження 330 0 0 Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 ) Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 ) Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0 Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0 Чистий рух коштів за звітній період 400 0 0 Залишок коштів на початок року 410 360 0 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 Залишок коштів на кінець року 430 496 0 Примітки Керівник Баркаров Ю.А. Головний бухгалтер Iгнатенко Т.В. Звіт про власний капітал за 2011 рік Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Залишок на початок року 010 24909 0 0 107 0 -8296 0 0 16720 Коригування: Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Скоригований залишок на початок року 050 24909 0 0 107 0 -8296 0 0 16720 Переоцінка активів: Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -6558 0 0 -6558 Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Внески учасників: Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші зміни в капіталі: Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -6558 0 0 -6558 Залишок на кінець року 300 24909 0 0 107 0 -14854 0 0 10162 Примітки не має Керівник Баркаров Ю.А. Головний бухгалтер Iгнатенко Т.В. Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік I. Нематеріальні активи Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Права користування природними ресурсами 010 752 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 6 Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Авторське право та суміжні з ним права 050 295 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295 294 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Разом 080 1047 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1047 300 Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0 II. Основні засоби Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 20611 10451 0 0 0 0 0 613 0 0 0 20611 11064 0 0 0 0 Машини та обладнання 130 21076 13897 11 0 0 149 149 4913 0 0 0 20938 18661 0 0 0 0 Транспортні засоби 140 1397 977 0 0 0 239 239 80 0 0 0 1158 818 0 0 0 0 Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Багаторічні насадження 170 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Бібліотечні фонди 190 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 314 313 3 0 0 17 17 1 0 0 0 300 297 0 0 0 0 Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Разом 260 43849 26028 15 0 0 405 405 5626 0 0 0 43459 31249 0 0 0 0 З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0 вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 325 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0 Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 III. Капітальні інвестиції Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 1 2 3 4 Капітальне будівництво 280 0 100 Придбання (виготовлення) основних засобів 290 18 9 Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 5 1 Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 37 Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0 Інші 330 0 15 Разом 340 23 162 Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 IV. Фінансові інвестиції Найменування показника Код рядка За рік На кінець року довгострокові поточні 1 2 3 4 5 А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства 350 0 0 0 дочірні підприємства 360 0 0 0 спільну діяльність 370 0 0 0 Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0 акції 390 0 0 0 облігації 400 0 0 0 інші 410 0 0 0 Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0 З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0 за справедливою вартістю (422) 0 за амортизованою вартістю (423) 0 З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0 за справедливою вартістю (425) 0 за амортизованою собівартістю (426) 0 V. Доходи і витрати Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 1 2 3 4 А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів 440 983 420 Операційна курсова різниця 450 0 0 Реалізація інших оборотних активів 460 3158 434 Штрафи, пені, неустойки 470 0 0 Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0 Інші операційні доходи і витрати 490 218 862 у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0 непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 0 0 дочірні підприємства 510 0 0 спільну діяльність 520 0 0 В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди 530 0 X Проценти 540 X 0 Фінансова оренда активів 550 0 0 Інші фінансові доходи і витрати 560 0 11 Г. Інші доходи та витрати Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0 Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 Результат оцінки корисності 590 0 0 Неопераційна курсова різниця 600 0 0 Безоплатно одержані активи 610 0 X Списання необоротних активів 620 X 2 Інші доходи і витрати 630 33 0 Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 % Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0 VI. Грошові кошти Найменування показника Код рядка На кінець року 1 2 3 Каса 640 4 Поточний рахунок у банку 650 491 Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0 Грошові кошти в дорозі 670 0 Еквіваленти грошових коштів 680 0 Разом 690 495 З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0 VII. Забезпечення і резерви Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року нараховано (створено) додаткові відрахування 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 163 310 0 299 0 0 174 Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0 Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0 Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0 Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0 760 0 0 0 0 0 0 0 770 0 0 0 0 0 0 0 Резерв сумнівних боргів 775 887 0 0 837 0 0 50 Разом 780 1050 310 0 1136 0 0 224 VIII. Запаси Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік збільшення чистої вартості реалізації уцінка 1 2 3 4 5 Сировина і матеріали 800 6188 0 0 Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 71 0 0 Паливо 820 34 0 0 Тара і тарні матеріали 830 0 0 0 Будівельні матеріали 840 26 0 0 Запасні частини 850 86 0 0 Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0 Поточні біологічні активи 870 0 0 0 Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 16 0 0 Незавершене виробництво 890 140 0 0 Готова продукція 900 1080 0 0 Товари 910 123 0 0 Разом 920 7764 0 0 З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0 переданих у переробку (922) 0 оформлених в заставу (923) 0 переданих на комісію (924) 0 Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 IX. Дебіторська заборгованість Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців 1 2 3 4 5 6 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 1219 1219 0 0 Інша поточна дебіторська заборгованість 950 17 0 0 0 Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0 Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 X. Нестачі і втрати від псування цінностей Найменування показника Код рядка Сума 1 2 3 Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0 Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0 Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0 XI. Будівельні контракти Найменування показника Код рядка Сума 1 2 3 Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 Заборгованість на кінець звітного року: - валова замовників 1120 0 - валова замовникам 1130 0 - з авансів отриманих 1140 0 Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0 XII. Податок на прибуток Найменування показника Код рядка Сума 1 2 3 Поточний податок на прибуток 1210 46 Відстрочені податкові активи: - на початок звітного року 1220 0 - на кінець звітного року 1225 0 Відстрочені податкові зобов’язання: - на початок звітного року 1230 163 - на кінець звітного року 1235 163 Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 46 у тому числі: - поточний податок на прибуток 1241 46 - зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0 - збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0 Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 у тому числі: - поточний податок на прибуток 1251 0 - зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0 - збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0 XIII. Використання амортизаційних відрахувань Найменування показника Код рядка Сума 1 2 3 Нараховано за звітний рік 1300 5626 Використано за рік - усього 1310 0 в тому числі на: - будівництво об’єктів 1311 0 - придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0 - з них машини та обладнання 1313 0 - придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0 - погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0 1316 0 1317 0 XIV. Біологічні активи Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Довгострокові біологічні активи - усього у тому числі: 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Поточні біологічні активи - усього у тому числі: 1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0 З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0 З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0 XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього у тому числі: 1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього у тому числі: 1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 Керівник Баркаров Ю.А. Головний бухгалтер Iгнатенко Т.В.