Річний звіт 2018 рік

Титульний аркуш

 

29.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 29-04/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Голова правлiння

 

 

 

Баркаров Ю.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

           

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "ЗОРЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05905591

4. Місцезнаходження: 49051, Україна, Дніпропетровська обл., Iндустрiальний р-н, Днiпро, Журналiстiв, 7

5. Міжміський код, телефон та факс: 0562346623, 0562346623

6. Адреса електронної пошти: zorya@zorya.dp.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, б/н

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

zorya.dp.ua

29.04.2019

 

(адреса сторінки)

(дата)

 

Зміст

          Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

7. Судові справи емітента

 

8. Штрафні санкції емітента

 

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

 

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

 

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

26. Інформація про вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

- вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах не надається, т.щ. Товариство не приймає участi в iнших юридичних особах;  - iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що згiдно з законодавством України Товариство та цiннi папери, випущенi їм, не потребують визначення рейтингової оцiнки.    - iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента не надається, тому що такi пiдроздiли вiдсутнi;  - iнформацiя про судовi справи емiтента не надається, тому що Товариство не є учасником судових справ;   - iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента не надається, тому що штрафи не накладались;  - iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на  загальних зборах емiтента не надається, тому що такi ообмеження вiдсутнi;  - Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн не вiдбувалось;  - iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiнне вiдбувалось;  - iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались;  - iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались;  - iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались;  - iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались;  - iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались;  - iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не надається, тому що працiвники цiнними паперами не володiюь;  - iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу не надається, тому що таких осiб не iснує;  - iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що таких обмежень не має;  - Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не надається, тому що таких обмежень не має;  - iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води, а також тому що у Товариства дохiд (виручка) менше нiж 5 млн.грн.  - Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається, тому що дивiденди не нараховувались та не виплачувались;  - Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що таких рiшень не приймалось;  - аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) не надається, тому що аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi не проводилась;  - iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента не надається, тому що таких iнформацiї про такi договори у Товариства вiдсутня;  -  iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що таких iнформацiї про такi договори у Товариства вiдсутня;

 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "ЗОРЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            ААБ 963653

3. Дата проведення державної реєстрації

            24.12.2001

4. Територія (область)

            Дніпропетровська обл.

5. Статутний капітал (грн)

            24909300

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            100

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            12

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            68.20 - Надання в оренду й експлуатацыю власного чи орендованого нерухомого майна

            18.12 - Друкування iншої продукцiї

            52.29 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            АТ "УкрСиббанк"

2) МФО банку

            351005

3) Поточний рахунок

            26005581348100

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            -

5) МФО банку

            -

6) Поточний рахунок

            -

 

 

XI. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Протягом звiтного року змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалось.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 12 осiб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом: 2 особи. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 1 особа.  Фонд оплати працi: 661 тис. грн., збiльшено у порiвняннi з минулим перiодом на 589 тис. грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Крiм того, пiдготовка проводиться безпосередньо на виробництвi силами спецiалiстiв пiдприємства. Також проводиться пiдвищення квалiфiкацiї нових та вже працюючих робiтникiв шляхом закрiплення робiтника з низькою квалiфiкацiєю  за бiльш досвiдченими спецiалiстами.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

ПрАТ "Видавництво "Зоря" не належить до будь-яких об"єднань

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спiльної дiяльностi у Товариства з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами у звiтному перiодi не було.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб ненадходили.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

З облiкової  полiтики  видавництва:           Встановити  принципи, методи  та  процедури  облiкової  полiтики  з  урахуванням  вимог  Положень (Стандартiв)  бухгалтерського  облiку:  1. Встановити  межу  суттєвостi  при складаннi  фiнансової  звiтностi  у розмiрi 0,1 тис. грн..  2. Здiйснювати  визнання, облiк  та  оцiнку  основних  засобiв  вiдповiдно до  вимог ПБО 7. Одиницею облiку  рахувати   окремий об'єкт. Термiн  отримання  майбутнiх  економiчних  вигод  вiд їх експлуатацiї -  бiльше  року. Класифiкацiя  по  групам  вiдповiдно до  ст. 5 ПБО 7, а з 01 квiтнi вiдповiдно до роздiлу III ст..145 Податкового Кодексу України вiд 02.12.2010р №2755-VI.  3. Вiдносити  до iнших  необоротних  активiв: _            бiблiотечнi  фонди; _         малоцiннi  необоротнi  матерiальнi  активи (МНМА).  4. Встановити  вартiсну  межу  для  предметiв, якi  входять  до складу МНМА, у розмiрi 1000  грн (згiдно  ст. 5 ПБО 7)  5. Використовувати  при  нарахування  амортизацiї  основних  засобiв -  прямолiнiйний  метод.  6. Встановити  для  малоцiнних  необоротних  матерiальних активiв  та  бiблiотечних  фондiв  метод  нарахування  амортизацiї  у розмiрi 100% їх  вартостi  у першому  мiсяцi використання  об'єкту.  7. Здiйснювати  визнання, облiк  та  оцiнку  нематерiальних активiв  згiдно до вимог  ПБО 8. Одиницею облiку  рахувати  окремий об'єкт  нематерiальних активiв. Термiн  отримання  майбутнiх економiчних  вигод  вiд  їх  експлуатацiї -  бiльше  року. Класифiкацiя  по  групам  згiдно до  ст. 5 ПБО 8: _        право  користування  землею          - 20 рокiв _     програмне  забезпечення      - 4 роки. З 01.04.2011р класифiкацiю по групам та строки експлуатацiї вiдповiдно до роздiлу III ст..145 Податкового Кодексу України вiд 02.12.2010р №2755-VI.  8. Встановити  для  нематерiальних  активiв  прямолiнiйний  метод  нарахування  амортизацiї.  9. Прийняти  лiквiдацiйну вартiсть  необоротних  та  нематерiальних  активiв  для  нарахування  амортизацiї  рiвною  нулю. 10. Призначити  вiдповiдальним  за  визначення  строку  отримання  економiчних  вигод  вiд  використання  основних  засобiв  головного  iнженера Кравчука О.В. з  залученням  iнших  спецiалiстiв. У випадку  необхiдностi iм,  надано  право  перегляду  термiну  отримання економiчних  вимог  вiд  використаннi  основних  засобiв, iнших  необоротних  засобiв  та  необоротних  активiв.  11. Встановити, що  одиницею  запасiв для бухгалтерського  облiку  рахується  кожне найменування  виду  запасiв: _        виробничi  запаси (сировина, основнi  та  допомiжнi  матерiали,  комплектуючi  вироби  та  iн.); _         малоцiннi  та  швидкозношуванi  предмети (МШП) _            товари   придбанi (отриманi)  для  продажу.  12. Зарахування  запасiв на   баланс  проводити  за  їх  первiсною вартiстю,  визначеною  згiдно  до вимог ПБО 9. Суму транспортно-заготiвельних  витрат узагальнювати  на  субрахунку 2092  зi щомiсячним  розподiлом  мiж  сумою  залишкiв  запасiв  на  кiнець  звiтного  мiсяця i  сумою  вибулих  запасiв  за  середнiм  вiдсотком.  13. Уцiнку (чи  до оцiнку  ранiше  знижених  в цiнi) запасiв, цiна  яких  знижена  на  дату  балансу,  внаслiдок  порчi  чи  витрат  очiкуваної  економiчної  вигоди  вiд  їх  використання  проводити за чистою  вартiстю  реалiзацiї  по кожнiй  одиницi  запасiв, визначеної  згiдно вимог  до ст. 26               ПБО 9.  14. При випуску  запасiв  у  виробництво  застосовувати  метод  списання - по  собiвартостi перших  по  часу  прибуття  запасiв (FIFO), при  реалiзацiї - метод середньозваженої собiвартостi. Аналiтичний  облiк  проходження  товарно-матерiальних  цiнностей органiзувати  по пiдроздiлах  таким  чином: _         у  бухгалтерiї - у кiлькiсно-сумарному  вимiрi; _       на складах      - у  кiлькiсному  вимiрi; _    у цехах  i  дiльницях - у  кiлькiсному  вимiрi.  15. При випуску  малоцiнних та  швидкозношуваних  предметiв  в  експлуатацiю  вартiсть  МШП списувати з  балансу. З метою  запобiгання  крадiжок  та  нестач МШП органiзувати  оперативний кiлькiсний  облiк  по мiсцях експлуатацiї  за  весь  час  їх  використання.   16. Суму  резерву сумнiвної  заборгованостi  формувати  станом  на  31  грудня кожного  року, виходячи  з платоспроможностi  окремих (конкретних) дебiторiв.   17. Облiк  зобов'язань (кредиторської  заборгованостi)  здiйснювати  згiдно  до вимог ПБО 11. Встановити  графiк  погашення зобов'язань  з  податкiв  та  iнших обов'язкових платежiв. Вiдповiдальним  призначити  головного  бухгалтера.  18. Вiдповiдальним  за створення  резерву  коштiв  на  забезпечення  оплати  вiдпусток призначити  головного бухгалтера    та  начальника  вiддiлу  кадрiв.  19. Оцiнку  ступеню  завершеностi  операцiй надання  послуг  здiйснювати  шляхом  визначення  виконаної  роботи, при  цьому  в бухгалтерському  облiку  доходи  вiдображати  у  звiтному  перiодi  пiсля пiдписання  акту  наданих  послуг.  20. Встановити  класифiкацiю  доходiв  вiд  звичайної  дiяльностi  згiдно  до п. 7 ПБО 15. Види дiяльностi  пiдприємства  визначити Статутом  _        доход вiд  реалiзацiї  iноземної  валюти                                        рахунок 711 _ доход вiд  реалiзацiї  iнших  оборотних  активiв                          рахунок 712 _            доход вiд  оренди  активiв                                                   рахунок 361 _ iншi  доходи                                                              рахунок 719  21. Забезпечити  формування  собiвартостi  реалiзованих  послуг  згiдно до вимог  норм ПБО 16. Витрати  операцiйної  дiяльностi групувати  за  елементами з  застосуванням  рахункiв  класу 9.  З органiзацiї  бухгалтерського  облiку  1. Ведення  бухгалтерського  облiку, з урахуванням  особливостей дiяльностi  та  технологiї  ПРАТ,  покласти  на головного  бухгалтера. Вiдповiдальнiсть  головного  бухгалтера  за  ведення  бухгалтерського  облiку регулюється  посадовими  iнструкцiями. Розпорядження  головного  бухгалтера  про  здiйснення  бухгалтерського  облiку  є  обов'язковим  до  виконання  всiма  робiтниками товариства.   Головному бухгалтеру  проставляти  на  первинних  документах, вiдображення  в  облiку, вiдмiтку  про  їх  оброблення (кореспонденцiя  рахункiв, дата, пiдпис).  2. З метою забезпечення  досконалостi  даних  бухгалтерського  облiку  за  звiтностi  проводити iнвентаризацiю  майна  та  фiнансових  зобов'язань  вiдповiдно до  статтi  10  Закону  про бухгалтерський  облiк та  iнших нормативних документiв.  Iнвентаризацiя  активiв  та  зобов'язань, пiд час  якої  перевiряють  їх  наявнiсть  та документальне  пiдтвердження, стан  та  дають  оцiнку, проводиться  перед  складанням рiчної  звiтностi  товариства,  орiєнтовно з  жовтня по  грудень, в  обов'язковому порядку. Точний  час  та  порядок  її  проведення, вiдповiдальнi   особи  визначаються  головою  правлiння  товариства  окремим  письмовим  розпорядженням (наказом).  В iнших  випадках об'єкти та перiодичнiсть  проведення  iнвентаризацiї  встановлюються  головою  правлiння  товариства  на  пiдставi  чинного  законодавства  по  мiрi  необхiдностi. Час та  перелiк  об'єктiв iнвентаризацiї визначаються  окремим  письмовим розпорядженням (наказом) голово правлiння  товариства.  Для  проведення  iнвентаризацiйної  роботи  затвердити  постiйно  дiючу  iнвентаризацiйну  комiсiю  у складi: _          заступник голови правлiння                        - голова  комiсiї _      головний бухгалтер                                     - член комiсiї  _         головний iнженер                             - член комiсiї _          начальник  вiддiлу  кадрiв                                    - член комiсiї                          Права, обов'язки  та  завдання, покладенi  на  членiв  постiйно дiючої  iнвентаризацiї  комiсiї, визначенi Iнструкцiєю по  iнвентаризацiї  основних  засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей,  грошових  коштiв,  документiв  та  розрахункiв,  затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України  вiд  11.08.1994 р. № 69.  Додатково  до завдань,  обумовлених Iнструкцiєю № 69,  на  постiйно  дiючу  iнвентаризацiйну  комiсiю  покладаються  завдання: по  визначенню  ефективностi  застосовуваних в ПРАТ принципiв, методiв облiкової  полiтики, по  проведенню  робiт  з оцiнки активiв  та  зобов'язань (визначення  термiну  служби  придбаних  товариством  матерiалiв, вiдхилення  залишкової  вартостi  об'єктiв основних  засобiв  i  нематерiальних  активiв  вiд  їх справедливої  вартостi).  3. Для  проведення  раптової  iнвентаризацiї  каси ПРАТ створити  комiсiю  у складi: _ головний бухгалтер               -  голова  комiсiї _    секретар                        -   член  комiсiї  Iнвентаризацiю  каси  проводити не  менше  одного  разу  на  мiсяць.  4.  Призначити вiдповiдальних за  виписку  доручень  на  отримання ТМЦ - головного  бухгалтера.  5. Вiдповiдальнiсть  за  розрахунок  вiдстрочених  податкових  активiв  за  зобов'язань  по Стандарту 17  покладається  на  головного бухгалтера.  6. За  своєчасне укладення  та оновлення  договорiв  на  матерiальну  вiдповiдальнiсть вiдповiдає начальник  вiддiлу  кадрiв.  7. Вiдповiдальнiсть  за  прийом  документацiї  на тимчасове  зберiгання  в архiвi  пiдприємства,  за  зберiгання  документацiї  в  архiвi  покласти  на  головного  бухгалтера.  Об органiзацiї  податного  облiку  1. Загальну  вiдповiдальнiсть  за  ведення  податкового  облiку  покласти  на  головного  бухгалтера.   2. За достовiрне  складання  та  своєчасну  здачу  Декларацiї з ПДВ, ведення  реєстрiв отриманих  ста  виданих  податкових  накладних  вiдповiдальнiсть покладається  на головного бухгалтера.  3. Призначити  вiдповiдальним  за  достовiрнiсть  даних  про  валовi  витрати  та  валовi  доходи -  головного  бухгалтера.  4. Призначити  вiдповiдальним за складання  та  своєчасне  подання  податкового  розрахунку  за  забруднення  навколишнього середовища - головного  бухгалтера.  5. За  своєчасне  складання, подання  та сплату  орендної  плати  за  земельнi  дiлянки  державної та  комунальної  власностi  вiдповiдальним  призначити  головного  бухгалтера.  6. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  залишаю  за собою.      Голова правлiння ПРАТ        "Видавництво "Зоря"                                                Ю.А.Баркаров

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

ПрАТ "Видавництво "Зоря" здає в оренду й експлуатацiю власне майно. Основнимi орендарями являються приватнi пiдприємства. Основним конкурентом являється ПАТ "Днiпровський Хладокомбiнат".

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Протягом останнiх п'яти рокiв суттєвого придбання або вiдчуження активiв не вiдбувалось.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Облiк основних засобiв товариства ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року. №92. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Первiсна вартiсть власних основних засобiв станом на 31.12.2017 року складає 21994 тис.грн. В 2018 роцi товариство здiйснювало нарахування амортизацiї основних засобiв в бухгалтерському облiку - прямолiнiйним методом вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби". Незмiннiсть застосовуваних методiв амортизацiї протягом звiтного перiоду витримана. Станом на 31.12.2018 р. знос основних засобiв становить 16891 тис.грн., залишкова  вартiсть основних засобiв  складає 5103 тис.грн.  У вiдповiдностi до вимог Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв i розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 року №69, товариством проведено iнвентаризацiю основних засобiв. Розходжень фактичної наявностi основних засобiв з даними облiку iнвентаризацiєю не встановлено. Облiк нематерiальних активiв товариства ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.1999 року. №242. Станом на 31.12.2017 року первiсна вартiсть нематерiальних активiв пiдприємства становить 1071 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 554 тис.грн., залишкова вартiсть нематерiальних активiв складає 517 тис.грн.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть Товариства є фiнансово-економiчнi проблеми. Серед них iнфляцiйнi процеси (пiдвищення цiн на енергоресурси, на товарно-матерiальнi цiнностi та iнше), здороження кредитних ресурсiв, а також система оподаткування: значнi непрямi податки до бюджету, якi не пов'язанi з виробничою дiяльнiстю товариства.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених та не виконаних договорiв Товариство не має.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

            Товариство планує збiльшувати об'єми запропонованих послуг. Тенденцiї на майбутнє: здiйснення пошукiв нових орендаторiв, вiльнi складськi площi максимально здавати у тимчасове платне користування (оренду), пошук нових видiв дiяльностi. Для покращення роботи пiдприємства правлiнням розроблено ряд антикризових заходiв спрямованих на мiнiмiзацiю витрат, покращення фiнансового стану та забезпечення стабiльної роботи пiдприємства.    Прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є постiйнi змiни в законодавствi України, збiльшення iнфляцiї, зростання цiн, подорожчання кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Товариство не проводить дослiджень та розробок. Витрати на дослiдження та розробки вiдсутнi.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента вiдсутня.

 

 

 

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

єдиний акцiонер

єдиний акцiонер

єдиним акцiонером є АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"

виконавчий орган

Голова та члени Правлiння

Голова правлiння        Баркаров Юрiй Андрiйович Заступник голови правлiння        Гудiй Андрiй Миколаєвич Член правлiння   Кравчук Олександр Володимирович Член правлiння        Штефан Олена Володимирiвна Член правлiння             Сап'яник Ольга Олегiвна

Наглядова рада

Голова та члени Наглядової ради

Голова Наглядової ради          Денисюк Наталiя Миколаївна Заступник Голови Наглядової ради          Мельник Дмитро Сергiйович Секретар Наглядової ради          Саєнко Оксана Миколаївна Незалежний член  Наглядової Ради          Старчевич Тетяна Леонiдiвна Незалежний член  Наглядової Ради          Карасьова Вiкторiя Валентинiвна

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            Голова правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Баркаров Юрiй Андрiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1955

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            46

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПП "Iнкос", -,  Посада на попередньому мiсцi роботи: директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            30.05.2016, обрано 5 рокiв.

9) Опис

            Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 30.05.2016 р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (протокол № 56 вiд 30.05.2016р.) та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2018 рiк не виплачувалась.  У натуральнiй формi винагорода у 2018 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займав.Загальний стаж роботи 46 рокiв. Попередня посада за останнi пять рокiв - в.о. голови правлiння ПрАТ "Видавництво "Зоря"

 

1) Посада

            Заступник голови правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Гудiй Андрiй Миколаєвич

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1987

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            9

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ТОВ "Завод пластик", -, Менеджер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            27.03.2012, обрано до переобрання

9) Опис

            Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 27.03.2012 р. згiдно наказу ПРАТ "Видавництво "Зоря" наказом №38 л/с вiд 27.03.2012 р. та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2018 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2018 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займал.Загальний стаж роботи 9 рокiв, пепередня посада за останнi пять рокiв - заступник голови правлiння ПрАТ "Видавництво "Зоря"

 

1) Посада

            Член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кравчук Олександр Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1963

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            38

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПрАТ "Видавництво "Зоря", 05905591, Головний механiк

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            26.05.2014, обрано до переобрання

9) Опис

            Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 01.08.1989 р. р. згiдно наказу ПрАТ "Видавництво "Зоря" наказом № 140 л/с вiд 01.08.1989 р. та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2018 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2018 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займав.Загальний стаж роботи 38 рокiв. Останнi пять рокiв займав посаду головного iнженера ПрАТ "Видавництво "Зоря".

 

1) Посада

            член наглядової ради (представник акцiонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Мельник Дмитро Сергiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1973

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            28

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            УкрIIДIСВД., -, Генеральний директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            16.05.2018, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обов'язкi особи визначенi Статутом. . Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 16.05.2018 р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (рiшення №67/4 вiд 16.05.2018 р.) та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2018 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2018 роцi не виплачувалась. Iншi посади не займала. Загальний стаж роботи 28 рокiв. Останнi пять рокiв працював заступником голови правлiння ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя".

 

1) Посада

            Член наглядової ради (представник акцiонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Саєнко Оксана Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1975

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            23

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ВАТ "Полiграфкнига", -, Заступник головного бухгалтера

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            16.05.2018, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обов'язкi особи визначенi Статутом.  Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначена 16.05.2018 р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (рiшення №67/4 вiд 16.05.2018 р.) та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2018 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2018 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займала. Загальний стаж роботи - 23 рокiв. Останнi пять рокiв займала посаду головного бухгалтера ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя".

 

1) Посада

            Член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Штефан Олена Володимирiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1981

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            13

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ТОВ "Титан Плюс", -, Бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            14.05.2012, обрано до переобрання

9) Опис

            Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначений 14.05.2012 р. згiдно наказу ПрАТ "Видавництво "Зоря" наказом № 72 л/с вiд 14.05.2012 р. та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2018 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2018 роцi не виплачувалась. Працює за сумiцництвом бухгалтером на ТОВ "Перше" з 01.12.2014 р. Попередня посада за останнiх пять рокiв - головний бухгалтер ПрАТ "Видавництво "Зоря". Загальний стаж роботи 13 рокiв.

 

1) Посада

            Голова наглядової ради (представник акцiонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Денисюк Наталiя Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1960

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            37

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ТОВ "Укрiнвестсинтез", -, Начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв"язкiв

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            16.05.2018, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обов'язкi особи визначенi Статутом.  Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначена 16.05.2018 р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (рiшення №67/4 вiд 16.05.2018 р.) та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2018 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2018 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займав. Останнi пять рокiв займала посаду начальника фiнансово-економiчного вiддiлу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" Загальний стаж роботи 37 рокiв.

 

1) Посада

            член правлiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Сап'яник Ольга Олегiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1983

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            11

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Лiдер", -, Бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            22.03.2018, обрано До переобрання

9) Опис

            Рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ <Видавництво <Зоря>, яке вiдбулось 22 березня 2018 р., прийнято рiшення протоколом №44 про введення до складу членiв правлiння  Приватного Акцiонерного Товариства "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" Сап'яник Ольгу Олегiвну. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими акцiями Товариства не володiє. Займає посаду економiст. Освiта - вища.Загальний стаж роботи 11 рокiв. Посада за останнi пять рокiв Бухгалтер товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Лiдер> .Винагорода за 2018 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2018 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займала.

 

1) Посада

            Ревiзор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Якименко Наталiя Василiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1984

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            11

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Державна iнновацiйної фiнансово-кредитної установи, -, начальник сектору фiнансового планування та внутрiшньої звiтностi фiнансового управлiння

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            09.02.2018, обрано До переобрання

9) Опис

            Рiшенням єдиного акцiонера ПРАТ <Видавництво <Зоря>, яке вiдбулось 09 лютого 2018 р., прийнято рiшення протоколом №9/02/18-3 про призначення ревiзором Якименко Наталiю Василiвну ПрАТ "Видавництво "Зоря". Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини немає. Простими iменими ацiями Товариства не володiє. Освiта - вища. Загальний стаж роботи 11 роки, з них керiвної служби - не має. Посада на попередньому мiсцi роботи: начальник сектору фiнансового планування та внутрiшньої звiтностi фiнансового управлiння Державної iнновацiйної фiнансово-кредитної установи, м. Київ. Винагорода за 2018 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2018 роцi не виплачувалась. Iншi посади не займала.

 

1) Посада

            Член наглядової ради (незалежний директор)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Старчевiч Тетяна Леонiдiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1976

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            24

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ДП "Об'єднання по торгiвлi та постачанню", -, Директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            16.05.2018, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначена 16.05.2018 р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (рiшення №67/4 вiд 16.05.2018 р.) та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2018 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2018 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займав. Директор ДП "Об'єднання по торгiвлi та постачанню" Загальний стаж роботи 24рокiв.

 

1) Посада

            Член наглядової ради (незалежний директор)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Карасьова Вiкторiя Валентинiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1965

5) Освіта

            вища

6) Стаж роботи (років)

            38

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ТОВ "Фiрма "Антологiя", -, заступник директора

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            16.05.2018, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обов'язкi окремо для кожного Члена Правлiння не визначенi. Кожен Член Правлiння дiє в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства. Призначена 16.05.2018 р. згiдно наказу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (рiшення №67/4 вiд 16.05.2018 р.) та у зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог ЗУ "Про акцiонернi Товариства". Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Винагорода за 2018 рiк не виплачувалась. У натуральнiй формi винагорода у 2018 роцi не виплачувалась.Iншi посади не займав. Останнi пять рокiв займала посаду 2012-2017 - Генеральний директор ДСВ "Освiта", з 2017 по теперiшнiй час заступник директора ТОВ "Фiрма "Антологiя"Загальний стаж роботи 38 рокiв.

 

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейо-вані іменні

1

2

3

4

5

6

7

Голова правлiння

Баркаров Юрiй Андрiйович

 

0

0

0

0

Заступник голови правлiння

Гудiй Андрiй Миколаєвич

 

0

0

0

0

Член правлiння

Кравчук Олександр Володимирович

 

0

0

0

0

член наглядової ради (представник акцiонера)

Мельник Дмитро Сергiйович

 

0

0

0

0

Член наглядової ради (представник акцiонера)

Саєнко Оксана Миколаївна

 

0

0

0

0

Член правлiння

Штефан Олена Володимирiвна

 

0

0

0

0

Голова наглядової ради (представник акцiонера)

Денисюк Наталiя Миколаївна

 

0

0

0

0

член правлiння

Сап'яник Ольга Олегiвна

 

0

0

0

0

Ревiзор

Якименко Наталiя Василiвна

 

0

0

0

0

Член наглядової ради (незалежний директор)

Старчевiч Тетяна Леонiдiвна

 

0

0

0

0

Член наглядової ради (незалежний директор)

Карасьова Вiкторiя Валентинiвна

 

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

 

 

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ",

21661711

03057, Україна, Київський р-н, м. Київ, вул. О. Довженка, буд. 3

100

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

 

 

Усього

100

 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

            Товариство планує збiльшувати об'єми запропонованих послуг. Тенденцiї на майбутнє: здiйснення пошукiв нових орендаторiв, вiльнi складськi площi максимально здавати у тимчасове платне користування (оренду), пошук нових видiв дiяльностi. Для покращення роботи пiдприємства правлiнням розроблено ряд антикризових заходiв спрямованих на мiнiмiзацiю витрат, покращення фiнансового стану та забезпечення стабiльної роботи пiдприємства.    Прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є постiйнi змiни в законодавствi України, збiльшення iнфляцiї, зростання цiн, подорожчання кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента.

 

2. Інформація про розвиток емітента

Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Зоря" Корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" (далi за текстом - Корпоративне пiдприємство) утворене вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 листопада 1998 року № 1870 "Про забезпечення дiяльностi Державної акцiонерної компанiї "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" шляхом перетворення Державного пiдприємства видавництво "Зоря" у вiдкрите акцiонерне товариство в порядку, передбаченому Указом Президента України вiд 15 червня 1993 року № 210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств" (iз змiнами i доповненнями), Закону України "Про господарськi товариства" вiд 19 вересня 1991 року № 1576-ХII (iз змiнами i доповненнями), приведено у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi" вiд 21 вересня 2006 року № 185-У, Закону України "Про холдинговi компанiї в Українi" вiд 15 березня 2006 року № 3528-IУ, Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 року N 514-УI та iнших нормативно-правових актiв, регламентуючих корпоративнi правовiдносини. Єдиним акцiонером Товариства, що володiє 100% акцiй Корпоративного пiдприємства є Акцiонерне Товариство "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" (код 21661711).

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому не несе фiнансових ризикiв, пов'язаних з обiгом похiдних цiнних паперiв. Намiри щодо вчинення таких правочинiв вiдсутнi. Вiдповiдно до вищезазначеного iнформацiя щодо управлiння фiнансовими ризиками не надається.

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому не несе фiнансових ризикiв, пов'язаних з обiгом похiдних цiнних паперiв. Намiри щодо вчинення таких правочинiв вiдсутнi. Вiдповiдно до вищезазначеного iнформацiя щодо схильностi емiтента до цiнового або кредитного ризикiв не надається.

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Корпоративне управлiння Товариства здiйснюється вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу України, Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", iнших актiв законодавства України, Статуту Товариства. Емiтент керується власним кодексом корпоративного управлiння, який було прийнято  рiшенням акцiонера Приватного   акцiонерного товариства "Видавництво "Зоря" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 17.08.2012 р.  Тексти власного кодексу корпоративного управлiння не були опублiкованi та в звiтному перiодi не  перебували в публiчному доступi.

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або будь-якого iншого кодексу корпоративного управлiння Товариство не застосовує.

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Вiдхилень не було.

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

01.01.1900

 

Кворум зборів

0

 

Опис

Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: збори не вiдбувались, тому що не скликались. Товариство має одного акцiонера, якому належить 100% акцiй Товариства. Вiдповiдно до ст.49 Закону України "Про акцiонернi товариства" у цьому випадку загальнi збори не скликаються, а повноваження загальних зборiв товариства здiйснюються акцiонером одноосiбно шляхом винесення вiдповiдних рiшень.

 
       

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

Зборiв не проводилось.

       

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

Зборiв не проводилось.

       

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

Зборiв не проводилось.

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства

Зборiв не проводилось.

Інше (зазначити)

Зборiв не проводилось.

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Зборiв не проводилось.

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Зборiв не проводилось.

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)?

 

Кількість осіб

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

3

членів наглядової ради - незалежних директорів

2

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

З питань аудиту

 

X

З питань призначень

 

X

З винагород

 

X

Інше (зазначити)

не має

       

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: не має

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: не має

 

Персональний склад наглядової ради

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

Так

Ні

Денисюк Наталiя Миколаївна

Голова Наглядової ради

 

X

Опис:

д/н

Мельник Дмитро Сергiйович

Заступник Голови Наглядової ради

 

X

Опис:

д/н

Саєнко Оксана Миколаївна

Секретар Наглядової ради

 

X

Опис:

 

Старчевич Тетяна Леонiдiвна

Незалежний член  Наглядової Ради

X

 

Опис:

д/н

Карасьова Вiкторiя Валентинiвна

Незалежний член  Наглядової Ради

 

X

Опис:

д/н

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (зазначити)

нагладова рада обираєтсья акцiонером

X

 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (зазначити)

не має

       

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

За звiтний перiод було проведено 5 засiдань Наглядової ради. На засiданнях розглядались питання, по яких були прийнятi вiдповiднi рiшення: 29.01.2018,   28.02.2018, 28.03.2018, 30.04.2018, 05.05.2018: узгодження передачi  в  оренду нежитлових примiщень.

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

Члени наглядової ради не отримують винагороди на пiдприємствi

       

 

Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Голова правлiння      Баркаров Юрiй Андрiйович Заступник голови правлiння             Гудiй Андрiй Миколаєвич Член правлiння       Кравчук Олександр Володимирович Член правлiння     Штефан Олена Володимирiвна Член правлiння             Сап'яник Ольга Олегiвна

До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Корпоративного пiдприємства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Акцiонера та наглядової ради Корпоративного пiдприємства.

Опис

д/н

 

Примітки

Персональний склад наглядової ради. Наглядова рада Товариства обрана у складi: Голова Наглядової ради    Денисюк Наталiя Миколаївна Заступник Голови Наглядової ради        Мельник Дмитро Сергiйович Секретар Наглядової ради       Саєнко Оксана Миколаївна Незалежний член  Наглядової Ради    Старчевич Тетяна Леонiдiвна Незалежний член  Наглядової Ради        Карасьова Вiкторiя Валентинiвна  Комiтети Наглядової ради: У складi Наглядової ради Товариства комiтети не створювались.  Iнформацiя про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.  За звiтний перiод було проведено 5 засiдань Наглядової ради. На засiданнях розглядались питання, по яких були прийнятi вiдповiднi рiшення: 29.01.2018,   28.02.2018, 28.03.2018, 30.04.2018, 05.05.2018: узгодження передачi  в  оренду нежитлових примiщень.  Внутрiшня структура та функцiональнi обов'язки кожного члена Наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийняттi нею рiшень. Персональний склад наглядової ради формується вiдповiдно до закону та Статуту. Члени наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв товариства на строк 3 (три) роки. Члени наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть у кiлькостi 5 (п'яти) осiб, при цьому наглядова рада має включати двох незалежних директорiв, якi вiдповiдають критерiям та вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi". Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду Корпоративного пiдприємства. Засiдання наглядової ради скликаються за iнiцiативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засiдання наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi з перiодичнiстю, не рiдше одного разу на квартал. Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше нiж половина її складу. Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Наглядова рада Корпоративного пiдприємства може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї наглядової ради. Протягом звiтного перiоду структура Наглядової ради не змiнювалась.  Оцiнка складу, структури та дiяльностi як колегiального органу, компетентностi та ефективностi кожного члена ради.  Протягом звiтного перiоду оцiнка роботи Наглядової ради не проводилась. Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради та її дiяльностi як колегiального органу, компетентностi та ефективностi та незалежностi кожного члена ради, виконання Наглядовою радою поставлених цiлей.  Комiтети Наглядової ради не утворювались, i вiдповiдно, не надається iнформацiя щодо компетентностi та ефективностi кожного з комiтетiв ради, iнформацiя про перелiк та персональний склад комiтетiв, їхнi функцiональнi повноваження, кiлькiсть проведених засiдань та опис основних питань, якими займалися комiтети, iнформацiю комiтету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежностi проведеного зовнiшнього аудиту товариства, зокрема незалежностi аудитора (аудиторської фiрми).  Iнформацiя про виконавчий орган Товариства (пiдпункт 4).  Структура, склад та дiяльнiсть виконавчого органу.   Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Корпоративного пiдприємства. Персональний склад правлiння:  Голова правлiння    Баркаров Юрiй Андрiйович Заступник голови правлiння  Гудiй Андрiй Миколаєвич Член правлiння           Кравчук Олександр Володимирович Член правлiння         Штефан Олена Володимирiвна Член правлiння            Сап'яник Ольга Олегiвна  До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Корпоративного пiдприємства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Акцiонера та наглядової ради Корпоративного пiдприємства. Правлiння Корпоративного пiдприємства є колегiальним виконавчим органом, до складу якого входить голова правлiння та 2 (два) заступники голови правлiння. Вимоги до кандидатiв та членiв правлiння встановлюються у Положеннi про правлiння. Голова правлiння органiзовує роботу правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Корпоративного пiдприємства, в тому числi представляти iнтереси Корпоративного пiдприємства, вчиняти правочини вiд iменi Корпоративного пiдприємства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Корпоративного пiдприємства. Питання, що належать до виключної компетенцiї правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд головi правлiння. Органiзацiйною формою роботи правлiння є засiдання, якi проводяться у разi необхiдностi, але не менше одного разу на тиждень. Засiдання правлiння вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 вiд загальної кiлькостi членiв правлiння. Рiшення на засiданнi правлiння вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв правлiння, присутнiх на засiданнi. Порядок скликання i проведення засiдань правлiння регулюється Положенням про правлiння. Заступник голови правлiння надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї у разi його вiдсутностi. При виконаннi функцiй голови правлiння перший заступник має право без довiреностi здiйснювати юридичнi дiї вiд iменi Корпоративного пiдприємства в межах компетенцiї, визначеної Статутом.             Повноваження голови та членiв правлiння припиняються за рiшенням Акцiонера Корпоративного пiдприємства. Пiдстави припинення повноважень голови та члена правлiння встановлюються законодавством, статутом та договором iз ним.           Оцiнка дiяльностi виконавчого органу Товариства. За результатами дiяльностi Товариство у 2018 р. отримало збиток, у зв'язку з чим роботу Виконавчого органу Товариства у 2018 роцi можна оцiнити як задовiльну.  Рiшенням Єдиного акцiонера вiд 04.04.2018 р. затвердили звiт i результати роботи Правлiння Товариства. Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки роботи та компетенцiї Правлiння.

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

ні

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

так

ні

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

не має

       

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу

так

так

так

так

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

ні

ні

так

так

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

так

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

так

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

 

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Інше (зазначити)

не має

       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

X

 

Інше (зазначити)

не має

       

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ",

21661711

100

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Наглядова рада Товариства. Члени наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв товариства на строк 3 (три) роки. Особи, обранi членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Члени наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть у кiлькостi 5 (п'яти) осiб, при цьому наглядова рада має включати двох незалежних директорiв, якi вiдповiдають критерiям та вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та Закону України "Про управлiння об'єктами державної власностi". Порядок формування наглядової ради, а також вимоги до кандидатiв та членiв наглядової ради встановлюються у Положеннi про наглядову раду. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правлiння та/або членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором) цього Корпоративного пiдприємства. Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання (призначення) Акцiонером Корпоративного пiдприємства.  Виконавчий орган Товариства. Правлiння Корпоративного пiдприємства є колегiальним виконавчим органом, до складу якого входить голова правлiння та 2 (два) заступники голови правлiння. Вимоги до кандидатiв та членiв правлiння встановлюються у Положеннi про правлiння.             Голова та члени правлiння обираються (призначаються) та вiдкликаються (звiльняються) Акцiонером Корпоративного пiдприємства. Рiшення про обрання (призначення) та вiдкликання (звiльнення) голови та членiв правлiння Корпоративного пiдприємства оформлюється Акцiонером письмово у виглядi рiшення правлiння  Акцiонерного Товариства "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" та посвiдчується печаткою Корпоративного пiдприємства або нотарiально. Членом правлiння Корпоративного пiдприємства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї (ревiзором). Повноваження голови та членiв правлiння припиняються за рiшенням Акцiонера Корпоративного пiдприємства. Пiдстави припинення повноважень голови та члена правлiння встановлюються законодавством, статутом та договором iз ним.  Ревiзiйна комiсiя  (Ревiзор)  Товариства. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) є органом управлiння Корпоративного пiдприємства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння Корпоративного пiдприємства та обирається (призначається)  До складу Ревiзiйної комiсiї може обиратися юридична особа. В цьому випадку керiвник обраної юридичної особи сам виконує функцiї члена Ревiзiйної комiсiї або видає iншiй особi вiдповiдну довiренiсть юридичної особи, обраної до складу Ревiзiйної комiсiї, або своїм внутрiшньо-розпорядчим документом призначає свого представника (або своїх представникiв). Порядок формування ревiзiйної комiсiї, а також вимоги до кандидатiв та членiв ревiзiйної комiсiї (або ревiзора) встановлюються у Положеннi про ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Корпоративного пiдприємства. Не можуть бути членами ревiзiйної комiсiї (ревiзором): _ член наглядової ради; _        член правлiння; _      корпоративний секретар; _  особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; _      члени iнших органiв Корпоративного пiдприємства.

 

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осiб емiтента (пiдпункт 9).  Повноваження Наглядової ради. Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання (призначення) Акцiонером Корпоративного пiдприємства. До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених цим Статутом, чинним законодавством України та Положенням про наглядову раду, а також питань, переданих для вирiшення наглядовою радою Акцiонером Корпоративного пiдприємства. До виключної компетенцiї наглядової ради належить: _  прийняття за поданням правлiння рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 1 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Корпоративного пiдприємства; _    надання дозволу правлiнню Корпоративного пiдприємства на розпорядження майном (необоротнi активи) Корпоративного пiдприємства в тому числi шляхом вiдчуження, списання майна, передачi в заставу та передачi в користування (оренду, лiзинг, найм, тощо), вчинення будь яких правочинiв щодо набуття майна (необоротних активiв) на суму, що перевищує 1% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Компанiї, передачу в заставу майна (оборотнi активи); _  затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; _     прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Корпоративного пiдприємства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; _            надання дозволу правлiнню на видачу Корпоративним пiдприємством порук, гарантiй, вiдступлення Корпоративним пiдприємством права вимоги iншим особам, переведення на Корпоративне пiдприємство боргу iнших осiб, вiдкриття кредитних лiнiй, вiдчуження та/або придбання (набуття у iнший спосiб) у власнiсть корпоративних прав, деривативiв, цiнних паперiв та їх похiдних iнших юридичних та фiзичних осiб, держави; _   внесення Акцiонеру Корпоративного пiдприємства пропозицiй щодо проведення чергових та позачергових засiдань Акцiонера Корпоративного пiдприємства; _         обрання аудитора Корпоративного пiдприємства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; _     забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Корпоративного пiдприємства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю (ревiзором). Службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором; _   призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв; _        визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; _  визначення ймовiрностi визнання Корпоративного пiдприємства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; _    прийняття рiшення про вибiр депозитарiю та зберiгача цiнних паперiв Корпоративного пiдприємства; _      визначення умов оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Корпоративного пiдприємства; _          надання правлiнню Корпоративного пiдприємства рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення змiн до колективного договору Корпоративного пiдприємства, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; _    прийняття рiшення про вiдсторонення голови правлiння та членiв правлiння вiд виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови та членiв правлiння; _   проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та/або подання на розгляд Акцiонера Корпоративного пiдприємства; _      прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi голови та членiв правлiння Корпоративного пiдприємства; _         визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Корпоративного пiдприємства. Встановлення порядку надання iнформацiї Корпоративним пiдприємством. Визначення перелiку вiдомостей, що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї. Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Корпоративного пiдприємства; _    затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; _       прийняття рiшення про укладання правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених Статутом; _    вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз законом.  Повноваження виконавчого органу Товариства. До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Корпоративного пiдприємства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Акцiонера та наглядової ради Корпоративного пiдприємства. Голова правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Корпоративного пiдприємства, в тому числi представляти iнтереси Корпоративного пiдприємства, вчиняти правочини вiд iменi Корпоративного пiдприємства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Корпоративного пiдприємства. До виключної компетенцiї правлiння належить: _     розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово- господарської дiяльностi Корпоративного пiдприємства; _         розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Корпоративного пiдприємства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи правлiння; _  прийняття рiшень про укладення правочинiв (крiм вiдчуження, передачi в оренду, передачi в заставу нерухомого майна, iнших необоротних активiв) на суму до 1 вiдсотка балансової вартостi активiв Корпоративного пiдприємства за даними останньої фiнансової звiтностi Корпоративного пiдприємства; _    органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Корпоративного пiдприємства. Складання та надання наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Корпоративного пiдприємства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Акцiонера; _            розробка та затвердження штатного розкладу, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Корпоративного пiдприємства; _      призначення керiвникiв фiлiй та представництв Корпоративного пiдприємства; _    забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Корпоративного пiдприємства на вимогу Акцiонера. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги Акцiонером; _           укладення та виконання колективного договору. Призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники правлiння, за погодженням iз наглядовою радою. _    здiйснення iнших функцiй, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Корпоративного пiдприємства, згiдно iз чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Корпоративного пiдприємства. _            Питання, що належать до виключної компетенцiї правлiння, не можуть бути переданi на одноособовий розгляд головi правлiння. Роботою правлiння керує голова правлiння, який має право: _            скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати _         на них; _            розподiляти обов'язки мiж членами правлiння; _ без довiреностi представляти iнтереси Корпоративного пiдприємства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом; _    приймати рiшення про укладення правочинiв (крiм вiдчуження, передачi в оренду, передачi в заставу нерухомого майна, iнших необоротних активiв) на суму, що не перевищує 0,5 вiдсотка балансової вартостi активiв Корпоративного пiдприємства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Корпоративного пiдприємства; _    розпоряджатися коштами та майном Корпоративного пiдприємства в межах, визначених Статутом, рiшеннями Акцiонера та наглядової ради; _          вiдкривати рахунки у банкiвських установах; _    пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Корпоративного пiдприємства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Корпоративного пiдприємства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту; _ наймати та звiльняти працiвникiв Корпоративного пiдприємства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Корпоративного пiдприємства; _           в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Корпоративного пiдприємства; _          пiдписувати вiд iменi правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до _        нього; _            здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Корпоративного пiдприємства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Корпоративного пiдприємства. Перший заступник голови правлiння надає допомогу головi правлiння в органiзацiї роботи правлiння та виконує його функцiї у разi його вiдсутностi. При виконаннi функцiй голови правлiння перший заступник має право без довiреностi здiйснювати юридичнi дiї вiд iменi Корпоративного пiдприємства в межах компетенцiї, визначеної Статутом.  Повноваження Ревiзора Товариства. При здiйсненнi-контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння ревiзiйна комiсiя (або ревiзор) перевiряє: _    достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Корпоративного пiдприємства; _    вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; _     своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; _  дотримання правлiнням, головою та членами правлiння Корпоративного пiдприємства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Корпоративного пiдприємства, укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Корпоративного пiдприємства; _            своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Корпоративного пiдприємства; _         зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; _         використання            коштiв резервного та            iнших фондiв Корпоративного пiдприємства; _    правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; _        дотримання порядку оплати акцiй Корпоративного пiдприємства; _         фiнансовий    стан     Корпоративного       пiдприємства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Ревiзiйна комiсiя (або ревiзор) вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Корпоративного пiдприємства, його фiлiй та представництв. Порядок проведення перевiрок i органiзацiя роботи ревiзiйної комiсiї (або ревiзора) регулюються Положенням про ревiзiйну комiсiю (або ревiзора) Корпоративного пiдприємства. За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок ревiзiйна комiсiя (або ревiзор) складає висновки. Без висновку ревiзiйної комiсiї (або ревiзора) Акцiонер не має права затверджувати рiчний баланс Корпоративного пiдприємства. Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, пов'язанi iз проведенням перевiрок та органiзацiєю роботи на своїх засiданнях. Засiдання проводяться за необхiднiстю, але не менше одного разу на три мiсяцi, а також перед початком перевiрок та за їхнiми результатами. Ревiзiйна комiсiя є правомочною приймати рiшення, якщо в засiданнi беруть участь не менше половини її членiв. Рiшення ревiзiйної комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини членiв ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi. Ревiзiйна комiсiя (або ревiзор) доповiдає про результати проведених нею перевiрок Акцiонеру i наглядовiй радi Корпоративного пiдприємства. Ревiзiйна комiсiя (або ревiзор) зобов'язана вимагати позачергового засiдання Акцiонера Корпоративного пiдприємства у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Корпоративного пiдприємства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Корпоративного пiдприємства. Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право бути присутнiми на засiданнях Акцiонера та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.  Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право брати участь у засiданнях наглядової ради та правлiння у випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрiшнiми положеннями товариства.

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Iнформацiя аудитора (аудиторської фiрми - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Донконсалтаудит") щодо цього Звiту про корпоративне управлiння Товариства, наводиться у окремому документi - Звiт незалежного аудитора з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Видавництво "Зоря"  Корпоративного пiдприємства ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" за перiод з 01 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року. Iнформацiя аудитора (аудиторської фiрми - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Донконсалтаудит"), яка безпосередньо включається до складу цього Звiту про корпоративне управлiння Товариства, має наступний вигляд: "Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Видавництво "Зоря"  Корпоративного пiдприємства АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" за перiод з 01 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року, що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року.  На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для висновку iз застереженням" нашого звiту, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що додається, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

 

 

 

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЧО-ПОЛIГРАФIЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"

21661711

03057, Україна, - р-н, м.Київ, вул.О. Довженко, буд. 3

24 909 300

100

24 909 300

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

 

 

 

 

 

Усього

24 909 300

100

24 909 300

0

 

 

X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

акцiя проста iменна

24 909 300

1,00

Акцiонер мас право: - здiйснювати управлiння Корпоративного пiдприємства;  - отримувати дивiденди; - отримувати у разi лiквiдацiї товариства частини його манна або вартостi; - отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Корпоративного пiдприємства. Обов'язки акцiонера: - Дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Корпоративного пiдприємства; - Виконувати свої зобов'язання перед Корпоративним пiдприємством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; - Оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Корпоративного пiдпрнємства; - Не розголошувати комерцiйну iаємшнио та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Корпоративного пiдприємства.

вiдсутня

Примітки:

д/н

 

 

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12.11.2010

1054/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000116081

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1

24 909 300

24 909 300

100

Опис

Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється на позабiржовому ринку. На бiржових торгах, та на органiзацiйно оформлених позабiржових торгiвельних системах акцiї не обертаються.  Торгiвля акцiями проводиться тiльки на ринку України. Акцiї Товариства не включались та не виключались з лiстiнгу фондових бiрж. Мета емiсiї - залучення коштiв для розвитку виробництва та дiяльностi товариства. Спосiб розмiщення: Акцiї були розподiленi серед засновникiв. Вiдкритого розмiщення акцiй Товариство не здiйснювало. Протягом звiтного перiоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здiйснювалось.

 

 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

5 697

5 103

0

0

5 697

5 103

  будівлі та споруди

5 601

5 018

0

0

5 601

5 018

  машини та обладнання

88

69

0

0

88

69

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

8

16

0

0

8

16

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

5 697

5 103

0

0

5 697

5 103

Опис

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будiвлi та споруди - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. Всi основнi засоби власнi, орендованих засобiв немає.  Первiсна вартiсть основних засобiв: будинки та споруди 20494 тис. грн., машини та обладнання 1109тис.грн., транспортнi засоби 318 тис.грн., iнвестицiйна iншi 78 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: будинки та споруди 75 %, машини та обладнання 94%, транспортнi засоби 100%, iншi 91% Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 604 тис.грн.  Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн не було.  Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi.

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

377

725

Статутний капітал (тис.грн)

24 909

24 909

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

24 909

24 909

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до ст. 14 Закону України "Про акцiонернi товариства".  Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -24532 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить -24532 тис.грн.  Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -24184 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить -24184 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вартiсть чистих активiв товариства менша вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом. Вiдповiдно до вимог п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України передбачена лiквiдацiя товариства.

       

 

 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

207

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

207

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

28

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

18 089

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

18 324

X

X

Опис

не має

 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Тропiнiна, 7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

без лiцензiї

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.01.1900

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044) 591-04-40

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Особа здiйснює обслуговування випуску акцiй Товариства.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДОНКОНСАЛТАУДИТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

33913531

Місцезнаходження

03040, Україна, 03040 р-н, м. Київ, пр-т. Голосiївський, буд. 70

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4252

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

29.01.2009

Міжміський код та телефон

(044) 353-43-30

Факс

(044) 353-43-30

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Особа здiйснює аудиторську перевiрку та пiдтверджує звiтнiсть Товариства.

 

 

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2019

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "ЗОРЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"

за ЄДРПОУ

05905591

Територія

Дніпропетровська область, Iндустрiальний р-н

за КОАТУУ

1210137200

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Надання в оренду й експлуатацію  власного чи орендованого нерухомого майна

за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників: 12

Адреса, телефон: 49051 Днiпро, Журналiстiв, 7, 0562346623

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

568

517

    первісна вартість

1001

1 071

1 071

    накопичена амортизація

1002

( 503 )

( 554 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

100

100

Основні засоби

1010

5 697

5 103

    первісна вартість

1011

22 027

21 994

    знос

1012

( 16 330 )

( 16 891 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

    первісна вартість

1016

0

0

    знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

57

57

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

6 422

5 777

    II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

1 840

1 750

Виробничі запаси

1101

1 568

1 750

Незавершене виробництво

1102

272

0

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

1 560

1 560

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

3 162

4 120

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

    за виданими авансами

1130

34

34

    з бюджетом

1135

0

0

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

    з нарахованих доходів

1140

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

3 472

4 019

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

100

102

Готівка

1166

0

0

Рахунки в банках

1167

100

102

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

875

1 339

Усього за розділом II

1195

11 043

12 924

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

17 465

18 701

           

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

24 909

24 909

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

Додатковий капітал

1410

107

107

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-24 291

-24 639

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

725

377

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

30

30

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

30

30

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

 

 

 

    резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

    резерв незароблених премій

1533

0

0

    інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

30

30

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

207

207

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

    довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

15 108

17 360

    розрахунками з бюджетом

1620

49

28

    у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

    розрахунками зі страхування

1625

0

0

    розрахунками з оплати праці

1630

0

0

    одержаними авансами

1635

0

0

    розрахунками з учасниками

1640

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

    страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1 346

699

Усього за розділом IІІ

1695

16 710

18 294

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

17 465

18 701

Примітки: не має

 

Керівник                                             Ю.А. Баркаров

 

Головний бухгалтер                            О.В. Штефан

 

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2019

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "ЗОРЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"

за ЄДРПОУ

05905591

       

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

0

0

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 0 )

( 0 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

    прибуток

2090

0

0

    збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

5 571

4 583

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 1 382 )

( 1 557 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 4 537 )

( 3 338 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

    прибуток

2190

0

0

    збиток

2195

( 348 )

( 312 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток

2290

0

0

    збиток

2295

( 348 )

( 312 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

    прибуток

2350

0

0

    збиток

2355

( 348 )

( 312 )

           

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-348

-312

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

3 122

1 963

Витрати на оплату праці

2505

661

589

Відрахування на соціальні заходи

2510

141

121

Амортизація

2515

677

745

Інші операційні витрати

2520

1 318

922

Разом

2550

5 919

4 340

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0,000000

0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0,000000

0,000000

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

Примітки: не має

 

Керівник                                             Ю.А. Баркаров

 

Головний бухгалтер                            О.В. Штефан

 

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2019

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "ЗОРЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"

за ЄДРПОУ

05905591

       

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

 у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

6 737

5 487

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 4 117 )

( 2 958 )

Праці

3105

( 661 )

( 589 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 141 )

( 121 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 1 605 )

( 1 098 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток

3116

( 6 )

( 5 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість

3117

( 429 )

( 436 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів

3118

( 1 170 )

( 657 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 211 )

( 691 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

2

30

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3200

0

0

    необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:

 

 

 

    відсотків

3215

0

0

    дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання  на придбання:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

    необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання  на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 0 )

( 0 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух коштів за звітний період

3400

2

30

Залишок коштів на початок року

3405

100

70

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

102

100

           

Примітки: не має

 

Керівник                                             Ю.А. баркаров

 

Головний бухгалтер                            О.В. Штефан

 

 

 

КОДИ

 

Дата

01.01.2019

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЦТВО "ЗОРЯ" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"

за ЄДРПОУ

05905591

       

 

Звіт про власний капітал

За 2018 рік

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

24 909

0

107

0

-24 291

0

0

725

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

24 909

0

107

0

-24 291

0

0

725

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

-348

0

0

-348

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій 

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі 

4295

0

0

0

0

-348

0

0

-348

Залишок на кінець року

4300

24 909

0

107

0

-24 639

0

0

377

                       

Примітки: Не має

 

Керівник                                             Ю.А. Баркаров

 

Головний бухгалтер                            О.В. Штефан

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації

Голова правлiння Емiтента Баркаров Юрiй Андрiйович, який здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю емiтента, стверджує про те, що, наскiльки це йому вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2018 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Вид інформації

1

2

3

01.06.2018

04.06.2018

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

05.11.2018

06.11.2018

Відомості про зміну типу акціонерного товариства